Etusivu Ajankohtaista Asunnot Tietoa meistä Meijän yhteystiedot Myymälät Nuorisotila Työpaja Facebook-sivut Savitaipaleen Nuorison Tuki Ry
Morova logo
>

Savitaipaleen Nuorison Tuki ry edistää nuorten, pitkäaikaistyöttömien ja erityisryhmien toimintamahdollisuuksia, työllistymistä ja elämänhallintaa.

Toiminta peru tasa-arvoon, suvaitsevaisuuteen ja yksilön kunnioittamiseen.

Tärkeimpiä työmuotoja ovat työpaja, etsivä nuorisotyö, nuorisotilatyö ja nuorten asunnot. Toiminta on sosiaalista eikä tavoittele taloudellista voittoa.

Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä yhteisöt ja yksityiset henkilöt, jotka hyväksyvät yhdistyksen periaatteet ja toimintamuodot.

oman ammatin, koulutus- tai työpaikan löytämiseen. Kykenee tukemaan samalla nuoren elämänhallintaa. Tulevaisuudessa nuorten työpajatoimintaan sisältyy ehkäisevänä ja ennakoivana työmuotona ns. etsivä työ. Tavoitteena on saada palvelujen piiriin nuoret, joilla ei ole ammattia ja jotka eivät ole koulussa tai mukana missään toiminnassa. Tulevaisuudessa nuorten työpaja kykenee löytämään tukea tarvitsevat nuoret ja tarjoamaan kaikille halukkaille mahdollisuuden edetä tavoitteissaan. Tulevaisuudessa nuorten työpajalla on vakaammat taloudelliset ja inhimilliset resurssit vastata nuorten tarpeisiin. Arvot Vapaaehtoisuus: jokainen osallistuu ja ottaa tukea vastaan vapaaehtoisesti. Luottamuksellisuus: toimintamme perusarvo. Tasa-arvo: kaikilla on tasavertaiset mahdollisuudet tulla mukaan. Vuorovaikutuksellisuus: jokaisella on oikeus tulla kuulluksi ja oikeus omaan mielipiteeseen. Suvaitsevaisuus: jokaisella on sama ihmisarvo, erilaisuuden suvaitseminen on perusarvo. Nuorten työpajan toiminta-ajatus Työpajatyö on tavoitteellista, määräaikainen palkkatyö, työharjoittelu tai työtoiminta sekä tuki elämänhallinnassa toteutetaan tukemaan nuoren ammatillisia tai muita tavoitteita. Nuorten työpajan toimintaympäristö Nuorten työpaja toimii Monitoimikeskus Morovan yhteydessä, jossa työskentelee erilaisissa tehtävissä myös aikuisia pitkäaikaistyöttömiä, vajaakuntoisia ja erityisryhmiin kuuluvia. Nuoret voivat osallistua myös työpajan muihin työtehtäviin yhdessä muiden ryhmien kanssa ja saada kokemusta eri ikäisistä koostuvan työyhteisön toiminnasta. Monitoimikeskus Morovan yhteydessä toimii nuorisotila, jonka mahdollisuuksia, mm. tietokoneita, voi hyödyntää tarpeen mukaan. Yhdistyksellä on 16-30-vuotiaille tarkoitettuja vuokra-asuntoja, joista on mahdollisuus hakea vuokra-asuntoa. Alkujaan niiden rakentamisen yksi syy oli työpajalle tulevien tarve ja vaikeus saada asunto palvelujen piiriin pääsemiseksi. Yhdistyksen leirimökillä Kittilässä järjestetään työ- ja virkistysleirejä, joihin nuorten työpajalta on mahdollisuus osallistua. Kansainväliset kehittämisprojektit ovat osa nuorten työpajan toimintaa. Niiden kautta nuorilla on mahdollisuus osallistua mm. talkoo- ja tutustumismatkoille Namibiaan. Seuranta ja dokumentointi Nuorten työpajan seurantaa ja dokumentointia tehdään jatkuvasti toiminnan kehittämiseksi ja vaikuttavuuden selvittämiseksi. Vaikuttavuutta seurataan vielä pajajakson jälkeen 1-2 vuotta.

1 § Yhdistyksen nimi on Savitaipaleen Nuorison Tuki ry ja sen kotipaikka on Savitaipale ja toimialueena on Savitaipale. Yhdistyksen tarkoituksena on toiminta-alueellaan yhteistyössä Savitaipaleen kunnan, perusturvalautakunnan, laitosten ja yksityisten henkilöiden kanssa työskennellä nuorten aktivointi-, tuki-, kasvatus- ja koulutustoiminnan edistämiseksi. 2 § Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa – edistämällä viranomaisten, vapaaehtoisten henkilöiden ja nuorten välistä yhteistyötä. – luomalla edellytyksiä toiminnan toteuttamiselle. – ylläpitämällä nuorisokahvilaa ja työpajatoimintaa sekä järjestämällä muuta vapaa-ajan toimintaa nuorille. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää arpajaisia ja juhlatilaisuuksia, ottaa vastaan jälkisäädöksiä, lahjoituksia, avustuksia sekä harjoittaa ravitsemusliikettä ja kiinteistöhuoltoa. Yhdistys voi myös rakentaa, ylläpitää, omistaa ja vuokrata asuntoja toiminnan tukemiseksi. 3 § Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä ne oikeuskelpoiset yhteisöt ja yksityiset henkilöt, jotka hyväksyvät yhdistyksen periaatteet ja toimintamuodot ja jotka yhdistyksen hallitus jäsenikseen hyväksyy. Yhdistyksen hallitus on oikeutettu ottamaan myös kannattajajäseniä, joiden jäsenmaksu määrätään syyskokouksessa. Äänioikeutta ei kannattajajäsenillä ole. 4 § Yhdistyksen varsinaisten jäsenten on suoritettava vuosittainen jäsenmaksu, jonka suuruudesta ja kannosta määrätään vuodeksi kerrallaan yhdistyksen syyskokouksessa. 5 § Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6) muuta varsinaista jäsentä sekä kullekin muulle varsinaiselle jäsenelle henkilökohtainen varajäsen. Yhdistyksen hallitus valitaan vuodeksi kerrallaan yhdistyksen syyskokouksessa. Hallitus valitsee varsinaisista jäsenistä varapuheenjohtajan, sekä ottaa sihteerin ja taloudenhoitajan sekä toiminnanjohtajan, jotka voivat olla myös hallituksen ulkopuolelta. Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien on paikalla. 6 § Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai toiminnanjohtaja, kukin yksin. 7 § Yhdistyksen päätösvaltaa käyttävät yhdistyksen kokoukset: syyskokous ja kevätkokous. Syyskokous pidetään marraskuun 30. päivään mennessä, ja siinä käsitellään seuraavat asiat: 1. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen muut varsinaiset jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. 2. Valitaan tilintarkastaja/toiminnantarkastaja ja varatilintarkastaja/varatoiminnantarkastaja. 3. Käsitellään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio ja päätetään niiden hyväksymisestä. 4. Päätetään varsinaisten jäsenten ja kannattajajäsenten vuosittaisen jäsenmaksun suuruudesta. 5. Muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat. Kevätkokous pidetään huhtikuun 30. päivään mennessä, ja siinä käsitellään seuraavat asiat: 1. Esitetään edellisen vuoden toimintakertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään niiden hyväksymisestä. 2. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle. 3. Muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat. 8 § Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi ja tilit, samoin kuin muutkin yhdistyksen hallintoa koskevat asiakirjat on jätettävä tilintarkastajalle/toiminnantarkastajalle seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Yhdistykselle on valittava vähintään yksi (1) tilintarkastaja/toiminnantarkastaja ja hänelle varamies. Tilintarkastajat/toiminnantarkastajat ovat velvollisia tarkastamaan yhdistyksen tilejä ja hallintoa sekä vuosittain tarkastamaan tilinpäätökset. Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien on jätettävä lausuntonsa vuoden tileistä ja tilinpäätöksestä yhdistyksen hallitukselle viimeistään 14 päivää ennen kevätkokousta. 9 § Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle vähintään viisi (5) päivää ennen kokousta hallituksen päättämässä sanomalehdessä julkaistavalla kokouskutsulla. Kokouskutsussa on otettava huomioon yhdistyslain 24 §:n määräykset. Muut tiedonannot yhdistyksen jäsenille toimitetaan postitse. 10 § Muutoksia ja lisäyksiä näihin sääntöihin sekä yhdistyksen purkamista koskeva päätös voidaan tehdä yhdistyksen kokouksissa, jos esitys siitä on mainittu kokouskutsussa ja vähintään viisi kuudesosa (5/6) kokouksessa annetuista äänistä sitä kannattaa. Yhdistyksen purkautuessa jäljellä olevat varat luovutetaan Savitaipaleen kunnalle käytettäväksi nuorisotyön tukemiseen. Savitaipaleella perusturvalautakunnan osoittamiin kohteisiin.

Toimintaympäristö: Monitoimikeskus Morova Työpaja Morova Nuorten työpaja Nuorisotila Kierrätysmyymälä Nuorten vuokra-asunnot Kohderyhmät ovat tukea ja mahdollisuuksia tarvitsevat eri-ikäiset ja -kuntoiset henkilöt. Toiminta sisältää: Nuorisotyön Ehkäisevän päihdetyön Erityisnuorisotyön Työpajatoiminnan (työtoiminta, työkokeilu, työllistäminen, nuorten työpaja) Vapaaehtoistyön järjestämisen Kansainvälistä toimintaa (lähialueyhteistyö ja kansainväliset hankkeet) Leiritoimintaa Yhdyskuntapalvelun Verkostoyhteistyön

Savitaipaleen Nuorison Tuki ry

Nuorisotila

Monitoimikeskus Morova

Kierrätysmyymälä

Nuorten vuokra-asunnot

Nuorisotyö

Ehkäisevä päihdetyö

Erityisnuorisotyö

Työtoiminta, työkokeilu, työllistäminen

Leiritoimintaa

Yhdyskuntapalvelu